Skip to content

Verkoopvoorwaarden

Algemeen

Deze verkoop- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fuse Agency / Kristie van Kemenade, hierna te noemen: “Fuse Agency”, en een Opdrachtgever waarop Fuse Agency deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1 – Overeenkomst

 • Duur Overeenkomst en werkzaamheden
  Indien niet anders vermeld is wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Overeenkomst wordt aangegaan voor aantal uur of periode van samenwerking. Afwijkingen is in overleg mogelijk.

Artikel 2 – Uitvoering werkzaamheden

 • Fuse Agency zal de Opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Opdrachtgever zal Fuse Agency voornamelijk instructies geven over eindresultaat en deelresultaten van de werkzaamheden.
 • Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie, materialen en codes aan Fuse Agency geeft, als die nodig zijn om de Opdracht uit te voeren.
 • Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Fuse Agency de uitvoering van de Opdracht uitstellen (“opschorten”) en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren.
 • Fuse Agency is nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtgever niet- of onvolledig heeft gecommuniceerd.
 • Fuse Agency is verantwoordelijk voor het eindresultaat en het juist uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Fuse Agency mag de Opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 • Fuse Agency houdt Opdrachtgever op de hoogte over het verloop van de werkzaamheden.

Artikel 3 – Uitvoering door derden

 • Fuse Agency kan de Opdracht (deels) door een ander laten uitvoeren.
 • Als Opdrachtgever zich laat vervangen, blijft zij verantwoordelijk voor het resultaat. Opdrachtgever kan de derde die de opdracht (deels) uitvoert in dat geval niet aansprakelijk stellen.

Artikel 4 – Vergoeding, uren en werkzaamheden

 • Opdrachtgever betaalt Fuse Agency de overeengekomen tarieven. Dit bedrag is exclusief BTW.
 • Bijkomende kosten zoals reis- en verblijfkosten worden vooraf overeengekomen.
 • Fuse Agency kan de overeengekomen prijzen te allen tijde verhogen of verlagen. Fuse Agency zal dit minimaal 6 weken vooraf moeten aankondigen.
 • Opdrachtgever heeft bij een prijsaanpassing altijd de mogelijkheid deze overeenkomst per direct te beëindigen.
 • Fuse Agency zal Opdrachtgever 2-wekelijks of maandelijks een factuur sturen over de verrichte werkzaamheden.
 • Opdrachtgever zal de facturen binnen 14 dagen betalen.
 • Vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met de cao-lonen conform het percentage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel 5 – Wijziging Opdracht

 • Als tijdens de Opdracht blijkt dat het voor een goede uitvoering nodig is om de Opdracht aan te passen, dan zullen Partijen dat in onderling overleg doen. Afwijkingen en of veranderingen zijn in overleg altijd mogelijk.
 • Herhaaldelijke lesuren kunnen 48 uur vooraf geannuleerd of gewijzigd wanneer dit minimaal 48 uur schriftelijk van tevoren aan Fuse Agency kenbaar is gemaakt.
 • Fuse Agency heeft altijd het recht een opdracht op te zeggen. Hiervoor staat een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding

 • Fuse Agency mag de Opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 • Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de Opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 • Fuse Agency mag nakoming van de Opdracht opschorten of deze Overeenkomst ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt.

Artikel 7 – Tussentijdse opzegging

 • Als Fuse Agency de Opdracht tussentijds opzegt, zal Fuse Agency zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Fuse Agency extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Fuse Agency.
 • Als opdrachtgever de Opdracht tussentijds opzegt, zal Fuse Agency netwerkkosten en gemaakte uren factureren. 
 • Er wordt een opzegtermijn van 6 weken gehanteerd.
 • Bij bedrijfsovername Opdrachtgever gaan lopende Opdrachten automatisch over naar de nieuwe eigenaar. 
 • Fuse Agency mag de Opdracht per direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in één van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. 

Artikel 8 – Overmacht

 • Fuse Agency hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 • Fuse Agency kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de Opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 • Als Fuse Agency zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Fuse Agency het nagekomen deel factureren.

Artikel 9 – Geheimhouding

 • Partijen moeten elkaars vertrouwelijke informatie geheimhouden.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 • Opdrachtgever gaat akkoord om niet zonder Fuse Agency contact te zoeken met de door Fuse Agency geleverde en/of voorgestelde professionals en ambassadeurs. Indien Opdrachtgever toch een samenwerking aangaat met de door Fuse Agency geleverde en/of voorgestelde docenten zonder Fuse Agency ’s tussenkomst en zonder het Fuse Agency te laten weten, geldt een geldboete van €3000,- . Ook na de ontbinding van de overeenkomst, zal Opdrachtgever tot 12 maanden na ontbinding, geen samenwerking aangaan met de door Fuse Agency geleverde of in contact gekomen docenten zonder Fuse Agency ’s tussenkomst en weten.

Artikel 11 – Slotbepaling

 • Alleen schriftelijke wijzigingen kunnen Overeenkomsten na goedkeuring Fuse Agency wijzigen. Goedgekeurde gewijzigde Overeenkomsten vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail, als de ontvangst is erkend en acceptatie door de andere partij ook per e-mail is.